Title reads "Welcoming Refugees, Take action today!" alongside photos of refugees in their communities, celebrating, learning, and working on their passions.

Welcoming Refugees – دری.DA

با مقامات ایالتی و محلی در سراسر کشور که از رئیس جمهور بایدن میخواهند برنامه اسکان مجدد مهاجرین را تقویت کند، بپیوندید

برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP), یک برنامه قانونی حیاتی برای تأمین مصوونیت مهاجرین میباشد. از سال 1980 بدینسو، این برنامه فرصت هایی را برای افرادیکه بنابر مفکوره های سیاسی، عقاید مذهبی، نژاد، یا ملیت با اذیت و آزار روبرو هستند فراهم نموده تا زندگی خویشرا از نو آغاز نمایند و از آزادی هایی که ما به آن ارزش قایل هستیم، مستفید شوند. 

اکثریت امریکایی ها در سراسر کشور و در میان احزاب از اسکان مجدد مهاجرین پشتیبانی میکنند و تعداد زیاد آنها با استقبال از افرادیکه در جستجوی امنیت و مصوونیت هستند، حمایت خویشرا عملاً نشان داده اند. مهاجرین نقش شایانی را در جوامع و اقتصاد ما ایفا مینمایند. طی پانزده سال گذشته، مهاجرین حدود 124 میلیارد دالر به اقتصاد امریکا کمک کرده اند که از جمله حدود 28 میلیارد دالر صرف از مالیات سال 2021 بدست آمده است. همانطوریکه بسیاری از جوامع در شغل های کلیدی مانند معلمین، پرستاران، و داکتران با کمبود نیروی کاری دست و پنجه نرم میکنند، مهاجرین نقش مهم در آوردن استعداد ها و تخصص مورد نیاز در این شغل ها و حتی فراتر از آنرا ایفا میکنند. 

به تعداد 110 میلیون نفر که 40 فیصد آن اطفال میباشند، بطور بی سابقه در سراسر جهان به اجبار بیجا شده اند. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد تخمین میزند که 2.4 میلیون مهاجر در سال روان نیاز به دسترسی فوری به اسکان مجدد دارند، اما کمتر از یک فیصد از این فرصت برخوردار هستند. زمانیکه ایالات متحده نقش رهبری کننده را در استقبال از مهاجرین بعهده میگیرد، نه تنها از نظر اخلاقی کار درستی را انجام میدهد، بلکه روابط حسنه را میان کشور های همکار ایجاد مینماید و پالیسی خارجی و منافع امنیت ملی ما را تقویت مینماید. 

درحالیکه تلاش ها برای احیای برنامه پذیرش مهاجرین (USRAP) در چهار سال گذشته صورت گرفته است، ما هنوز در یک مرحله بحرانی قرار داریم. بسیار مهم است که رهبران منتخب محلی و ایالتی به توجه دولت برسانند که اسکان مجدد مهاجرین چقدر برای نیرومندی جوامع امریکایی با ارزش است. حالا زمان آن فرا رسیده است که صدای خود را بلند کنید و از رئیس جمهور بایدن بخواهید تا برنامه اسکان مجدد مهاجرین را تقویت نموده و ظرفیت ما را در زمینه استقبال از مهاجرین بهبود بخشد، جوامع ما را قادر سازد تا کمک های بشردوستانه را فراهم نمایند و برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP) را برای سالهای آینده حفظ کند. لازم است تا دولت فدرال حمایت خود را از شهر ها و ایالت ها افزایش دهد تا خدمات و کمک های بهتر به افراد تازه وارد، منسجم و همآهنگ گردد. درحالیکه مشوره ها و تصمیم گیری های سالانه رئیس جمهور در مورد تعداد مهاجرینی که ایالات متحده در نظر دارد در سال مالی آینده اسکان دهد صورت میگیرد، این نامه دوحزبی تاکید میورزد که مهاجرین چقدر برای جوامع ما با اهمیت اند، و چرا باید از این برنامه مهم حفاظت نماییم تا از این طریق به افرادیکه در جستجوی امنیت و مصوونیت هستند کمک کنیم و اطمینان حاصل نماییم که برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP) در سالهای آینده همچنان قوی و پایدار باقی بماند. ***

متن نامه ایکه به رئیس جمهور فرستاده میشود، در ذیل گنجانیده شده است. اگر میخواهید این کمپاین را حمایت نمایید، شما میتوانید با استفاده از این لینک با مسوولین منتخب ایالات و جوامع خویش تماس بگیرید. 

برای تمامی اعضای شورای شهری شما حتی به آنهایی که از شما نمایندگی نمیکنند، یک ایمیل بصورت اتومات ترتیب خواهد شد. درصورتیکه شما نمیخواهید با رهبران منتخب تماس حاصل نمایید، لطفاً لست را مرور نموده و علامت صحه را از مقابل نام آنها بردارید.  


اگر شما یک مقام منتخب ایالتی یا محلی هستید، میتوانید این نامه را در اینجا امضا کنید. 

متن نامه به شرح ذیل میباشد، و این صفحه جهت بازتاب امضا کنندگان جدید، مرتباً تجدید خواهد شد. 

اگر شما یک رای دهنده هستید، میتوانید از نماینده منتخب ایالاتی و محلی خویش بخواهید تا نامه را در اینجا امضا کند

آخرین مهلت امضای این نامه 23 اگست 2024 میباشد. اگر سوال دارید، لطفاً با ایمیل آدرس info@refugeeadvocacylab.org تماس بگیرید. 

تمام امضا کنندگان یک نسخه نهایی PDF این نامه را یکجا با طرزالعمل کوتاه در مورد اینکه چگونه از این روند حمایت نمایید، بشمول تویت های نمونه یی و اعلامیه های مطبوعاتی را دریافت خواهند کرد. 

متن نامهرئیس جمهور جوزیف آر. بایدن جونیور
کاخ سفید
1600 Pennsylvania Avenue NW
Washington, D.C. 20500

جناب رئیس جمهور محترم،

ما در کلیه سطوح ایالتی و محلی بحیث رهبران منتخب جوامع خویش، امروز این نامه را مینویسیم تا پشتیبانی قوی خویشرا از استقبال و اسکان مجدد مهاجرین در ایالات متحده ابراز نماییم. ما از تلاش ها در جهت احیای برنامه پذیرش مهاجرین طی چهار سال گذشته قدردانی میکنیم، و از اداره شما میخواهیم تا برای حفظ و تقویت این پروسه گام بردارد و اطمینان حاصل نماید که این برنامه در سالهای آینده قوی و پایدار باقی بماند. 

به نمایندگی از مقامات منتخب از هردو طرف، ما تعهد خود را در قبال حفاظت از برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده USRAP و ارزش های امریکایی در راستای استقبال از افرادیکه در جستجوی امنیت و مصوونیت هستند، تایید میکنیم. برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده (USRAP) بطور رسمی به اتفاق آرا توسط کانگریس حکومت رئیس جمهور ریگن ایجاد شد و از حمایت گسترده هردو حزب برخوردار بود. طی سالها، این برنامه از افرادی استقبال نموده است که به دلیل مفکوره های سیاسی، عقاید مذهبی، نژاد یا ملیت مورد اذیت و آزار قرار گرفته اند و اکنون از آزادی هایی که ما به آن ارزش قایل هستیم، مستفید میشوند.

طوریکه تجارب ما از استقبال افغانها و اوکراینی ها نشان داده است، رهبری ایالات متحده در حمایت از مهاجرین نه تنها راه نجات را برای کسانیکه از جنگ، خشونت و آزار و اذیت فرار نموده اند فراهم میکند، بلکه روابط حسنه را میان کشور های همکار ایجاد مینماید و پالیسی خارجی و منافع امنیت ملی و دیپلوماتیک ما را تقویت مینماید. ما در سطح محلی شاهد بوده ایم که مهاجرین چگونه در غنامندی جوامع ما سهم میگیرند – و اقتصاد و نهاد های مدنی ما را تقویت میکنند. مهاجرین سهم بزرگی را در رشد اقتصاد ما ایفا مینمایند. طبق گزارش اخیر اداره صحت و خدمات بشری، مهاجرین و پناهجویان 124 میلیارد دالر تاثیر مالی مثبت خالص بر اقتصاد ما داشته اند. جوامع ما مستقیماً از کمک های آنها مستفید شده اند: مهاجرین زمینه های کسب و کار ایجاد میکنند، خلای نیروی کاری را پُر میکنند، و ساختار های کلتوری و اجتماعی ما را غنی میسازند، و اطمینان حاصل میکنند که ایالت ها – و کشور ما – از لحاظ اقتصادی و اجتماعی قوی و درخشان باقی بماند. 

جامعه جهانی با بحران مهاجرت های اجباری روبرو است. ما باید با رهبری جسورانه و پیشکش راه حل های خلاقانه برای انجام سهم خویش، با سایر کشور ها یکجا شویم. اداره مهاجرین سازمان ملل متحد (UNHCR) اخیراً گزارش داده است که به تعداد 110 میلیون نفر که 40 فیصد آن اطفال میباشند، در سراسر جهان جبراً بیجا شده اند که این رقم سابقه نداشته است. در این میان، اداره مهاجرین سازمان ملل متحد تخمین میزند که 2.4 میلیون مهاجر در سال روان نیاز به دسترسی فوری به اسکان مجدد دارند، درحالیکه کمتر از یک فیصد از این فرصت برخوردار هستند.

ما بطور مداوم از رای دهندگان خویش میشنویم که آنها به اسکان مجدد مهاحرین باور دارند و از آن حمایت میکنند. از استقبال مهاجرین در میدان های هوایی گرفته تا کمک به صنوف آموزش زبان انگلیسی و رهنمایی در مورد خطوط و مسیر بس های شهری، جوامع ما همیشه برای استقبال از مهاجرین ایستاده اند. 

ما بحیث رهبران منتخب ایالتی و محلی میخواهیم که جوامع خود را به محلاتی مبدل سازیم که در آن تازه واردان بتوانند فرصت برابر برای مشارکت و پیشرفت داشته باشند. ما از پالیسی هایی مانند “مطالعات توسعه نیروی کاری” و “کاهش موانع کاری غیرضروری” پشتیبانی نموده ایم تا مهاجرین ماهر بتوانند به سادگی به نیروی کاری بپیوندند. همانطوریکه اکثریت جوامع در شغل های کلیدی مانند معلمین، پرستاران، و داکتران با کمبود نیروی کاری دست و پنجه نرم میکنند، مهاجرین نقش شایانی را در پُر نمودن خلاء ها در نیروی کار ایفا میکنند. 

ما باهم میتوانیم و باید کار های بیشتری انجام دهیم. با بدست آوردن حمایت بیشتر فدرال، جوامع ما آماده هستند تا از مهاجرینی استقبال کنند که میخواهند زندگی خود را در امنیت از سربگیرند. حراست از برنامه پذیرش مهاجرین ایالات متحده نیازمند یک تعهد چندین ساله برای سرمایه گذاری در زیربنای اسکان مجدد مهاجرین است تا اطمینان حاصل شود که این برنامه در سالهای آینده پایدار باقی بماند. شهر ها و ایالت های ما نیازمند همآهنگی و حمایت بیشتر از دولت فدرال هستند تا مهاجرین تازه وارد به برنامه ها و خدماتی دسترسی داشته باشند که آنها را کمک کنند که در خانه های جدید خود موفق شوند. ما از اداره شما میخواهیم تا منابع لازمه را برای ساختن یک برنامه قوی اسکان مجدد که بتواند در برابر فشار های بیرونی، حالات اضطراری مهاجرین، و مراحل انتقال سیاسی مقاومت داشته باشد، فراهم نماید. 

ما بخاطر مهاجرین و خانواده هایشان بهتر و قوی تر هستیم. بحیث مقامات منتخب ایالتی و محلی، از شما میخواهیم تا بحیث یک رهبر از جایگاه ملت خود در استقبال از مهاجرین حفاظت نمایید تا اطمینان حاصل شود که برنامه اسکان مجدد مهاجرین منابع لازمه را در اختیار داشته باشد و در سالهای آینده قوی و پایدار باقی بماند. 

ما امیدوار هستیم که در تصمیم گیری خود، خواست و تمایل جدی ما را در زمینه استقبال از مهاجرین در نظر بگیرید.

با حرمت،

Scroll to Top